Etický kódex

 Etický kódex redakcie GENEZIS

Preambula

Pre redakciu Genezis sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snažíme o presadenie týchto hodnôt. Ctíme si nestrannosť, vyváženosť, objektivitu, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

I. Naše Etické zásady

Vždy si dôsledne si overujeme každú informáciu aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov. Uvádzame zdroje svojich informácií, výnimkou sú zdroje tajné, či utajené. Nikdy nezverejňujeme nepravdivé informácie. Nemanipulujeme s obrazovými,  zvukovými záznamami a fotografiami. Naše titulky nie sú zavádzajúce a ani nepravdivé. Komentáre a názory sú jasne odlíšené od iných textov. Inzercia a platené oznamy sú tiež jasne označené. Plagiátorstvo je najväčší hriech, netrpíme ho. Neprijímame dary a ani iné výhody. Rešpektujeme prezumpciu neviny. Nepodnecujeme nenávisť, ani diskrimináciu založenú na rase, svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii. Ak napriek všetkému zverejníme nepravdivú, alebo pravdu skresľujúcu informáciu, okamžite sa ospravedlníme.

II. Pristúpenie ku kódexu

K tomuto Etickému kódexu je povinný pristúpiť každý riadiaci pracovník, redaktor a prispievateľ redakcie Genezis ak zašle redakcii oznam o pristúpení. Rovnakým spôsobom môže svoje pristúpenie zrušiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *